شيشه زونكس

zon

شيشه زونكس

توضيح فارسي : اين نوع شيشه ها به صورت آكاردئونی به يكطرف جمع می شود.
بهترين عملكرد اين گونه پنجره ها در بالكن می باشد…